รับสมัครเรียน/พนักงาน

ระเบียบการรับสมัครเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป ต้องนำเอกสารโรง เรียนเดิมมาด้วย ดังนี้
     - แบบ ป.01
     - แบบ ป.04
     - บัตรสุขภาพ หรือ ปพ.8
     - ปพ.9