ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เสริมหลักสูตรนอกสถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

20 พฤศจิกายน 2561

อบรมเรื่อง Learning Progressions: 21st Century Teaching and Learning

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณครูสุรพงษ์ ภูมิสัย คุณครูอรอนงค์ ภาคแสงศรี คุณครูสุกาญดา เรืองอ่อน และ Mr.Gil Perdido เข้าอบรมเรื่อง Learning Progressions: 21st Century Teaching and Learning ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาร (พว.)

20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการเรียนการสอน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps & Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และคณะ เข้าศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps & Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

20 พฤศจิกายน 2561

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คุณครูประเสริฐ พุทธ์ษา และคุณครูบังอร ลิยิเก ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี

20 พฤศจิกายน 2561

โครงการประกวดการให้ความรู้และการคัดแยกขยะพิษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต่อเนื่อง LOVE WORLD LESS WASTE

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการประกวดการให้ความรู้และการคัดแยกขยะพิษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต่อเนื่อง LOVE WORLD LESS WASTE

20 พฤศจิกายน 2561

โครงการ Energy Mind Award 2017

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชาตศึกษาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 3 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการ Energy Mind Award 2017

18 กันยายน 2561

งานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดก ณ วัดใหม่พิเรนทร์

18 กันยายน 2561

รับทุนการศึกษา จากเจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษารับมอบทุนการศึกษา ในงานอายุวัฒนมงคล 90 ปี ท่านเจ้าคุณพระราชประยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก) ที่ปรึกษาพิเศษเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ ณ วัดใหม่พิเรนทร์

18 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง(ป.ป.ช.)

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษาได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตัวแทนประธานนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้กระตุ้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

19 กันยายน 2560

โครงการจิตอาสา(ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์)

ดร.สุมณฑา จุลชาต ผู้อำนวยการโรงเรียนชาตศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ภายใต้โครงการหนูน้อยจิตอาสา เพื่อร่วมแสดงความรักและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 11- 22 กันยายน 2560

13 กันยายน 2560

มี 207 รายการ
1 / 21