ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนชาตศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนชาตศึกษา

21 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

21 ธันวาคม 2561

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

21 ธันวาคม 2561

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้นักเรียนร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

21 ธันวาคม 2561

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เสริมหลักสูตรนอกสถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย

20 พฤศจิกายน 2561

อบรมเรื่อง Learning Progressions: 21st Century Teaching and Learning

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คุณครูสุรพงษ์ ภูมิสัย คุณครูอรอนงค์ ภาคแสงศรี คุณครูสุกาญดา เรืองอ่อน และ Mr.Gil Perdido เข้าอบรมเรื่อง Learning Progressions: 21st Century Teaching and Learning ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาร (พว.)

20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการเรียนการสอน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps & Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และคณะ เข้าศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps & Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

20 พฤศจิกายน 2561

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คุณครูประเสริฐ พุทธ์ษา และคุณครูบังอร ลิยิเก ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี

20 พฤศจิกายน 2561

โครงการประกวดการให้ความรู้และการคัดแยกขยะพิษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต่อเนื่อง LOVE WORLD LESS WASTE

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการประกวดการให้ความรู้และการคัดแยกขยะพิษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต่อเนื่อง LOVE WORLD LESS WASTE

20 พฤศจิกายน 2561

โครงการ Energy Mind Award 2017

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชาตศึกษาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 3 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการ Energy Mind Award 2017

18 กันยายน 2561

มี 211 รายการ
1 / 22