ปฏิทินกิจกรรมชาตศึกษา

วันเริ่มต้น
ถึงวันที่
กิจกรรม
27/04/2561
27/04/2561
ประชุมครู เจ้าหน้าที่ ก่อนเปิดภาคเรียน
01/05/2561
01/05/2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง/จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน
03/05/2561
03/05/2561
ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
09/05/2561
09/05/2561
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
28/05/2561
28/05/2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
30/05/2561
31/05/2561
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
07/06/2561
07/06/2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
25/06/2561
26/06/2561
กิจกรรมวันสนทรภู่
29/06/2561
29/06/2561
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
02/07/2561
04/07/2561
สอบครั้งที่ 1/2561
16/07/2561
20/07/2561
กิจกรรมสัปดาห์ป้องกันอุบัติภัย
23/07/2561
25/07/2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
23/07/2561
26/07/2561
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
31/07/2561
31/07/2561
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
08/08/2561
10/08/2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯในรัชกาลที่ 9
10/08/2561
10/08/2561
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯในรัชกาลที่ 9
14/08/2561
17/08/2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
20/08/2561
26/08/2561
กิจกรรมสถาปนาโรงเรียนชาตศึกษา
06/08/2561
08/08/2561
สอบครั้งที่ 2/2561
12/09/2561
14/09/2561
กิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
17/09/2561
21/09/2561
กิจกรรมเติมฝันแต้มสี/กิจกรรม English is Fun
01/10/2561
05/10/2561
สอบครั้งที่ 3/2561
08/10/2561
28/10/2561
ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
29/10/2561
29/10/2561
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับชั้น
23/11/2561
23/11/2561
กิจกรรมวันมหาธีรราช (รัชกาลที่ 6)
27/11/2561
30/11/2561
กิจกรรม English is Fun
06/12/2561
07/12/2561
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
07/12/2561
09/12/2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
24/12/2561
25/12/2561
กิจกรรม Christmas Day
17/12/2561
19/12/2561
สอบครั้งที่ 4/2561
01/01/2562
30/01/2562
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างกับ ICT
07/01/2562
11/01/2562
กิจกรรมสันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน
23/01/2562
25/01/2562
สอบครั้งที่ 5/2561
02/02/2562
02/02/2562
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
04/02/2562
06/02/2562
กิจกรรมเชื่อมสายใยบ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561
13/02/2562
13/02/2562
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
04/03/2562
08/03/2562
สอบครั้งที่ 6/2561
08/03/2562
08/03/2562
ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
มี 38 รายการ
1 / 1