คณะกรรมการนักเรียน

ด.ญ.ณัฐชา เกิดผล
ประธานนักเรียน
ด.ช.พลภัทร แซ่กัง
รองประธานนักเรียน
ด.ญ. ณภัทร หีตเอี้ยว
เลขานุการ
ด.ญ.ศวีรญา รูปสังข์
เหรัญญิก
ด.ช. อดิเทพ ไร่ขาว
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ช.กฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ช.พีรานุวัฒน์ เล็กพิมาย
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ช.สิทธิพงศ์ วิลงค์
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ช.อามินทร์ คงเจริญ
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.จิราภรณ์ เพ็ชรมุณี
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.ญารินดา สุภาพพร้อม
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.ณัฐพร แซ่คู
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.ธัญสิริ เปทา
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.ปฑิตตา ห่วงเอี่ยม
คณะกรรมการนักเรียน
ด.ญ.วริศรา คชโถมะ
คณะกรรมการนักเรียน