คณะบุคลากรโรงเรียน

นางอัมพร  เอี่ยมจรูญ
(ครูพี่เลี้ยง)
 
 
 
นางบุญเสริม  คำสวาท
นางประภา  บุญแท้