คณะบุคลากรโรงเรียน

น.ส.วารีรัตน์  ชูอิสสรา
(ครูพี่เลี้ยง)
น.ส.ศิวลักษณ์ จูจ้อย
(ครูพี่เลี้ยง)
นางอัมพร  เอี่ยมจรูญ
(ครูพี่เลี้ยง)
นางบุญเสริม  คำสวาท
นางประภา  บุญแท้
นางรัชนี   เสือเจริญ