คณะครูโรงเรียนชาตศึกษา

น.ส.จิรปรียา  อัศวชัยพงศยา
( ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล)
น.ส.อังคณา   ถุงกลาง
(ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
น.ส.ภัคนุช  มณีมาส
(ครูประจำชั้นอนุบาล 2)
น.ส.อรสิริ   ภู่ทอง
(ครูประจำชั้นอนุบาล 3)
นางกุลลธิดา   รัศมิทัต
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
น.ส.ราตรี   ไวศยไพบูลย์รุ่ง
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)
นางสุกาญดา  ศรีจันทร์อินทร์
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ห้อง 1)
น.ส.หทยา งามญาติ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ห้อง 2)
นางวัลยา  ผลานิสงค์
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1)
น.ส.กาญจนา   วินามนต์
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2)
น.ส.อรอนงค์  ภาคแสงศรี
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1)
นางบังอร  สมบูรณ์ศิลป์
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2)
 
น.ส.อมรรัตน์  สุทธิสน
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ห้อง 1)

 

นายสุรพงษ์  ภูมิสัย
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2)
นายสมจิตร์ โพธิ์เงิน
(ครูพิเศษประจำวิชาสังคมศึกษา) ศาสนาและวัฒนธรรม)
น.ส.รริสา  พิบูลแถว
(ครูพิเศษวิชาศิลปะ-ดนตรีนาฏศิลป์)
นายประเสริฐ พุทธ์ษา
(ครุพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา)
น.ส.ฐิตาพร  สราคำ
(ครูพิเศษประจำวิชาคณิตศาสตร์)
นางสาวจิตะวดี  ห้อมล้อม
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นางสาวลัดดา  พนดี
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)