คณะครูโรงเรียนชาตศึกษา

  
น.ส.จิรปรียา  อัศวชัยพงศยา
( ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล)
น.ส.อังคณา   ถุงกลาง
(ครูประจำชั้นอนุบาล 1)
น.ส.ภัคนุช  มณีมาส
(ครูประจำชั้นอนุบาล 2)
น.ส.อรสิริ   ภู่ทอง
(ครูประจำชั้นอนุบาล 3)
นางกุลลธิดา   รัศมิทัต
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
น.ส.สุกาญดา  เรืองอ่อน
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

 

น.ส.อมรรัตน์ สุทธิสน
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอมรรัตน์ สุทธิสน
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
นางวัลยา ผลานิสงค์
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
น.ส.หทยา งามญาติ
(ครูพิเศษ ประจำวิชาคณิตศาสตร์)
 
 
 
 
นางวัลยา  ผลานิสงค์
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นายสุรพงษ์  ภูมิสัย
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
 
 
 
น.ส.กาญจนา   วินามนต์
(ครูพิเศษ ประจำวิชาการงานและเทคโนโลยี)
น.ส.หทยา  งามญาติ
(ครูพิเศษประจำวิชาคณิตศาสตร์)
 
 
 
 
 
 
นางสาวบังอร  ลิยิเก
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
น.ส.กาญจนา วินามนต์
(ครูพิเศษประจำวิชาการงานและเทคโนโลยีฯ)
นายสมจิตร์ โพธิ์เงิน
(ครูพิเศษประจำวิชาสังคมศึกษา) ศาสนาและวัฒนธรรม)
น.ส.รริสา  พิบูลแถว
(ครูพิเศษวิชาศิลปะ-ดนตรีนาฏศิลป์)
นายประเสริฐ พุทธ์ษา
(ครุพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา)
น.ส.ฐิตาพร  สราคำ
(ครูพิเศษประจำวิชาคณิตศาสตร์)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น.ส.อรัญญา บุญนาม
(ครูฝ่ายงานธุรการ-งานสถิติและงานสารสนเทศ)