ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชาตศึกษา

ที่ตั้ง ๗๓ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
โทร: ๐๒-๔๖๖-๒๐๒๙
โทรสาร : ๐๒ – ๔๗๒ – ๗๘๕๙
e-mail : Chatsueksa@hotmail.com
website : www.css.ac.th
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓
๑.๓ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑.๔ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา
๑.๕ เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต -
๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เกียรติประวัติโรงเรียนชาตศึกษาเป็นที่รู้จักมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๕๒ ปี ระยะเวลาอันยาวนานในการดำเนินกิจการของการก่อตั้งโรงเรียนยังคงได้รับความไว้วางใจจากสังคมตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ ชุมชน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนสถาบันแห่งนี้ สามารถสร้างทรัพยากรและบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ อาจารย์ฉวีและอาจารย์พร้อม จุลชาต ได้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นแห่งหนึ่งที่เขตบางกอกใหญ่ คือ โรงเรียนชาตศึกษา ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน – ธนบุรี (ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน) ต่อมาโรงเรียนทั้งสองแห่งมีความเจริญก้าวหน้า จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ย้ายโรงเรียนชาตศึกษา ไปตั้งอยู่ ณ ซอยอิสรภาพ ๒๙ จนถึงปัจจุบัน โดยอาจารย์ดุษฎี จุลชาต และอาจารย์ลิเซล๊อตเต้ จุลชาต เป็นผู้บริหาร อาจารย์เอมรัตน์ รัศมิทัต เป็นครูใหญ่


ความทันสมัยและความก้าวหน้าของโรงเรียนทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมจากแนวคิด ของผู้บริหาร เช่น เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกที่มีสระว่ายน้ำในร่ม เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัย อีกทั้งการจัดการยึดแนวปรัชญาของโรงเรียน คือ การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ เป็นหลักและประการสำคัญ

โรงเรียนชาตศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานให้แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาตอาจารย์ดุษฎี จุลชาตเป็นผู้จัดการและกระทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ดร.สุมณฑา จุลชาต เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์เอมรัตน์ รัศมิทัต และอาจารย์ลิเซล๊อตเต้ จุลชาต เป็นที่ปรึกษา
 

 

จากระบบการบริหารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิทยาการใหม่ๆ ทำให้สถาบัน เจริญก้าวหน้า จัดการศึกษาได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันของรัฐ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติและอาเซียนและพร้อมที่จะเข้าสู่ความเป็นสากลเคียงคู่กับการธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย