เกียรติประวัติโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

โรงเรียนชาตศึกษารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ได้จัดทำกิจกรรมมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี คุณค่าต่อร่างกาย รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผลการประเมิน การจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โรงเรียนชาตศึกษา ผ่านการประเมิน

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557

- เด็กหญิงพิมพ์อักษร แซ่ลี้
- เด็กหญิงสุพิชญา คชโถมะ
- เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธ์ษา
- เด็กหญิงภามิน กิตติชัยเดช
- เด็กหญิงภัศสินี โยลัย
- เด็กหญิงณธิตา นาสมยนต์
- เด็กหญิงพัฒน์นรี กิ่งนอก
- เด็กชายธนพัต โชคชัย
- เด็กจายจิระพนธุ์ ตั้งประเสริฐพงศ์
- เด็กชายอินทร พุทธอวตาล
- เด็กชายปรีดา ต่วนเครือ
- เด็กชายธีรพงษ์ เสือเจริญ
ร่วมการแข่งขันการประกวดการออกกำลังกายสำหรับเด็กเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง