เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนชาตศึกษา
ชื่อย่อ : ชศ
ปรัชญา : การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ
ตราประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ :     พัฒนาสมรรถนะครู สู่การจัดการเรียนรู้ผู้เรียน

พันธกิจ
    ๑.จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้เรียน
    ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
    ๓.พัฒนาการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโดยหลักธรรมาภิบาล
    ๔.พัฒนาผู้เรียนที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย และเป็นเยาวชนที่ดี
    ๕.พัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
    ๖.สร้างเครือข่ายทางการศึกษาสู่อาเซียน
      


เป้าหมาย :
     ๑.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนใฝ่เรียนรู้
     ๒.ส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม
     ๓.โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
     ๔.ส่งเสริมผู้เรียนรักสุขภาพ รักประชาธิปไตย และรักความพอเพียง
     ๕.บุคลากรมีคุณวุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
     ๖.สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
     ๗.มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
      

เอกลักษณ์ :     ส่งเสริมกิจกรรม
      
อัตลักษณ์ :     ประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้
      
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ๑. ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและวัฒนธรรมของไทยอันดีงาม
     ๒. มีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ๓. การประหยัดอดออม
     ๔. ตรงต่อเวลา
     ๕. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม และหลักธรรมของศาสนาที่เด็กนับถือ
     ๖. เป็นผู้ที่สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      


จุดมุ่งหมาย :
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มี ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ อาชีพ จึงกำหนดจุด หมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
     ๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาพุทธ หรือศาสนาที่ ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมอันพึงประสงค์
     ๒. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
     ๓. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความ เจริญก้าว หน้าทาง วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี การปรับวิธีการคิด วิธี การทำงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์
     ๔. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการ ดำเนินชีวิต
     ๕. รักการออกกำลังกายและดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกที่ดี
     ๖. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมการผลิตมากกว่าการบริโภค
     ๗. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพล เมืองดี ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     ๘. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
     ๙. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม ให้แก่ สังคม